2014-07-21

A Neat Town of Great History. Torun


Toruń is one of those towns that you want to go through during one afternoon. It is one of those smaller places in Poland that have a good University and fine old town but you wouldn’t expect it to be of greater significance. However, you should know that this fine old town is a UNESCO heritage site and the old city walls as well as the Teutonic Castle in the centre, despite not even in fraction as swell and large as the one in Malbork, are gentle reminders that this city’s history is far greater and more interesting than it seems at first sight. Toruń to jedno z tych miast, które chciałoby się zwiedzić w jedno popołudnie. Jedno z tych mniejszych miejsc w Polsce, które mają dobry Uniwersytet i ładną starówkę, ale po którym nie spodziewasz się niczego więcej. Warto wiedzieć jednak, że ta ładna starówka jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO a stare mury miejskie oraz Zamek Krzyżacki, mimo że nawet w części nie tak wielki jak ten w Malborku, przypominają, że historia tego miasta jest o wiele bardziej interesująca niż wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka.

About Thorn and Toruń

Toruń is located in a belt of the western and central Poland that has a very rich Polish-German history. The town was founded in the early 13th century by the Teutonic Knights, who were given land from Polish monarchs in exhange for protection but soon started gaining more and became one of the greatest powers threatening the borders of the Polish Kingdom.
However, the Thorn’s (which is Toruń’s Germanic name) population, mainly of German origin, tired of unstable situation and constant wars wanted to be under protection of the Polish state and eventually caused lasting almost 13 years war between the Order and the Kingdom. The town was prosperous, so it could also finance the war expenses. It was part of Hanza and made lucrative business with Eastern and Western Europe as it is located by Vistula that gives the town perfect connection with the sea.
Toruń leży w pasie zachodniej i centralnej Polski, który ma bardzo bogatą polsko-niemiecką historię. Miasto zostało założone we wczesnym XIII wieku przez Krzyżaków, którzy otrzymali ziemię od monarchów polskich w zamian za ochronę. Zakon jednak szybko zaczął poszerzać swoje wpływy i stał się jedną z większych potęg zagrażających granicom Królestwa Polskiego.
Jednakże ludność Torunia, którego germańska nazwa to Thorn, mimo, że głównie pochodzenia niemieckiego, zmęczona niestabilną sytuacją i ciągłymi wojnami, chciała być pod opieką Polski i ostatecznie rozpoczęła trwającą prawie 13 lat wojnę między Królestwem i Zakonem. Miasto było bogate, więc mogło sobie pozwolić na finansowanie wydatków wojennych. Toruń był w tym czasie jednym z miast hanzeatyckich, a jego położenie nad Wisłą dające miastu dostęp do morza umożliwił prowadzenie dochodowych interesów z Europą Zachodnią i Wschodnią.

The war won by the Polish Kingdom gave the town many privileges and wide autonomy under the protection of the former. The prosperity grew and culture flourished. All until the end of the Golden Age of the Polish State, when the country through i.a. Noble’s Democracy system slowly descended and eventually lost part of its territory in the first and second partition to finally cease to exist. All in the second part of the 18th century. In the second partition Toruń became Thorn again and as a part of Prussia it was deprived of privileges and started to slowly lose its wealth and significance. After the third partition the town was reduced to a border fortress. From that period origins also still lasting today animosity between Toruń and nearby Bydgoszcz, whose development the Prussian authorities strongly supported at the cost of pro-Polish Toruń. The animosity was only deepened after the WWII when the communists favoured Bydgoszcz as more proletarian. Wojna została wygrana przed Królestwo Polskie, które przyznało Toruniowi liczne przywileje i szeroką autonomię. Rozwijała się kultura i rósł dostatek. Aż do schyłku Złotego Wieku, kiedy to m.in. demokracja szlachecka przyczyniła się do powolnego upadku państwa i ostatecznie rozbiorów. Wszystko w drugiej połowie XVIII wieku. W drugim rozbiorze Toruń stał się pruski i został pozbawiony przywilejów powoli tracąc swoje bogactwo i znaczenie. Po trzecim rozbiorze został zredukowany do pruskiej twierdzy przygranicznej. Z tego okresu wywodzi się animozja między Toruniem a Bydgoszczą, której rozwój był przez Prusy wspierany kosztem propolskiego Torunia. Pogłębiła się ona po drugiej wojnie światowej, kiedy władze komunistyczne faworyzowały Bydgoszcz uznając ją za bardziej proletariacką.

The outbreak the Great War gave Poles a chance to regain independence. It happed in 1918 and two years later Toruń was again a Polish city and slowly started to thrive again. However, 19 years of freedom in economically struggling Poland trying to unite territories for over a century torn between three different annexations, wasn’t enough and soon the war and communism strangled Toruń’s development. The town never regained its significance and power it had in the best years of the Republic’s Golden Age.
Today the town has no more than 200 thousand citizens and is less than main tourist destination in Poland, but it has a great potential and beside continuous development Toruń is a truly charming and interesting place to visit.
Wybuch pierwszej wojny światowej dał Polakom szansę odzyskania niepodległości. Stało się to w 1918 roku a dwa lata później Toruń stał się ponownie polskim miastem i zaczął powoli rozkwitać. Jednak 19 lat w II RP borykającej się z kryzysem ekonomicznym i problemem zjednoczenia ziem przez ponad wiek rozdartych między trzy zabory to zbyt krótki okres czasu i wkrótce kolejna wojna i komunizm zdusiły rozwój miasta. Toruń nigdy już nie odzyskał swojego znaczenia i potęgi z czasów Złotego Wieku.
Dziś miasto nie ma więcej niż 200 tysięcy mieszkańców i jest mniej niż głównym celem turystycznym w Polsce, ale ma ogromny potencjał i poza ciągłym rozwojem jest miejscem niezwykle czarującym i wartym odwiedzenia.

About Castles and Walls

What I particulary love to visit are the castles. The older the better. In Toruń I could indulge my obsession. When still at home I was looking at the map trying to find interesting places to visit and I decided to visit one: Dybów Castle. I had no idea what precisely it was but it had castle in the name and it was located far from city centre so I immediately put it onto my list hoping it would turn out to be an abandoned bunch of interesting ruins.
And when we finally got to Toruń and managed to find the right direction from the train station, first thing we did was to find Dybów Castle. And it wasn’t that easy. The construction is out of sight, half-hidden in the forest and before we found the right way we were lucky enough to meet a man cycling lonely through the field we ended up on. He showed us the right direction. Don’t expect much, it’s just old ruins, where teenagers drink beer in the evenings he informed and at that point I lost my faith in finding anything interesting. But when we finally got to see the castle my enthusiasm burst out again, I was absolutely thrilled with what I saw.
To co najbardziej uwielbiam odwiedzać to zamki. Im starsze tym lepiej. A Toruń okazał się dla mnie w tej kwestii miejscem idealnym. Kiedy jeszcze w domu patrzyłam na mapę próbując znaleźć interesujące miejsca postanowiłam odwiedzić jedno: Zamek Dybów. Nie miałam zupełnie pojęcia czego się spodziewać ale skoro w nazwie był zamek i znajdował się w oddaleniu od centrum miasta natychmiast zdecydowałam wrzucić go na moją listę mając nadzieję, że okaże się on być czymś więcej niż jedną zrujnowaną ścianą.
Kiedy w końcu dotarłyśmy do Torunia i udało nam się znaleźć właściwy kierunek, pierwszą rzeczą było znalezienie Zamku Dybów. I wcale nie było to proste zadanie. Budowla jest niewidoczna z głównej ulicy, do połowy schowana w lesie i zanim znalazłyśmy właściwą drogę natrafiłyśmy na rowerzystę samotnie jadącego przez pole na którym wylądowałyśmy. Pokazał nam właściwą drogę komentując: Nie oczekujcie zbyt wiele, to tylko stare ruiny, gdzie dzieciaki piją piwo wieczorami. W tym momencie straciłam wiarę w znalezienie czegokolwiek interesującego. Ale kiedy w końcu dotarłyśmy na miejsce mój entuzjazm znów się ożywił, byłam absolutnie zachwycona tym co zobaczyłam.

The end is near, well you can sometimes learn not only what was from the old walls.
Jak widać nie tylko przeszłość można poznać oglądając stare mury :)

The castle is indeed a place where people make bonfires and drink alkohol, you could tell that from the traces left as well as from hardly artistic spray writings on the walls. But what walls they were. It was huge, a true castle, even though what we could admire was only a fraction of the original building.
The place remembers the best years of Toruń's history. It was the venue of historic events and place where the most important political figures stayed and decided of the fate of this land. It was the place where the terms of the peace after the war between Polish Kingdom and Teutonic Order were negotiated. After that event the castle started losing its significance.
What we can admire now are the walls around the castle courtyard and the main gate. It seems little but they are more than I had expected. Besides I managed to find the entrance to the remains of the turret and climb onto the walls, which, again, made me very happy. My enthusiasm for this simple activity made laugh also a group of geologist working on the other side of the walls.
Zamek rzeczywiście okazał się miejscem gdzie pali się ogniska i pije alkohol, można to stwierdzić po pozostawionych śladach i mało artystycznych sentencjach wypisanych sprayem na murach. Ale co to były za mury! Ogromne, prawdziwy zamek, nawet jeżeli to co z niego zostało to jedynie ułamek pierwotnej budowli.
Miejsce pamięta najlepsze czasy Torunia. Było świadkiem historycznych wydarzeń i miejscem gdzie zatrzymywały się i decydowały o losie tych ziem najważniejsze osobistości. To tutaj negocjowano warunki drugiego pokoju toruńskiego po wojnie z Zakonem Krzyżackim. Po tym wydarzeniu zamek zaczął tracić swoje znaczenie.
Dziś możemy podziwiać mury wokół dziedzińca i bramę wjazdową. Wydaje się to mało, ale to i tak więcej niż się spodziewałam. Poza tym zdołałam znaleźć wejście do wieżyczki i wspiąć się na mury, co ponownie sprawiło mi przeogromną radość, a mój entuzjazm przy tej prostej czynności zdecydowanie poprawił humory grupie geodetów pracującej po drugiej stronie murów.

Dybów Castle
Zamek Dybów

The second castle we visited was the Teutonic Castle located by the old rampart. To visit the main part of the castle you are charged the entrance. But the castle itself was much greater and you can spot that easily by taking a stroll around it. Every now and then you will see the remains of old walls squeezed between newer setting or renewed and turned into hotels or casino.
The castle is nothing like the one in Malbork (if you haven’t seen it you should – it’s huge and far from ruin), but this is one of the oldest. But who exactly were the Teutonic Knights and why they happened to establish their authority in Central Europe?
The Order was originally established in Jerusalem after the First Crusade. Their main job was to take care of injured German pirglims. When the Christians eventually lost Jerusalem, the Order had to find other territoriy. They were called to convert the Old Prussians on the coast of the Baltic Sea and secure the borders of Poland. However, the Knights after conquering Prussia established their own country and rose to be a significant power and serious threat for the neighbouring state.
Kolejny zamek, który odwiedziłyśmy to znajdujący się już w centrum Zamek Krzyżacki. Żeby zwiedzić główną część trzeba kupić bilet, ale cały zamek był sporo większy i można to z łatwością dostrzec spacerując dookoła. Tu i tam dostrzec można pozostałości starych murów wciśniętych między współczesne otoczenie lub odnowionych i zmienionych w hotel czy kasyno.
Zamek w Toruniu nie umywa się do tego w Malborku, ale jest jednym z najstarszych. Jednak kim dokładnie byli Krzyżacy i czemu stworzyli swoje państwo w Europie Centralnej?
Zakon został utworzony w Jerozolimie po sukcesie pierwszej krucjaty. Jego główną rolą była opieka nad rannymi niemieckimi pielgrzymami. Kiedy chrześcijanie ostatecznie utracili Ziemię Świętą, Zakon musiał szukać innego miejsca. W końcu Krzyżacy zostali wezwani do nawracania pogańskich Prusów na wybrzeżu Morza Bałtyckiego i zabezpieczenia granic Polski. Jednak po podbiciu Prusów Krzyżacy założyli własne państwo szybko stając się znaczącą siłą i poważnym zagrożeniem dla sąsiedniej Polski.

The ruins of the Teutonic Castle in Toruń.
Ruiny Zamku Krzyżackiego w Toruniu.

The Teutonic Castle in Toruń was pulled down shortly after it was seized by the burghers at the end of the 15th century. That is why what we can see now is mainly ruins, but we can go inside and walk around. Inside you can find a collection of pictures showing the castle as well as information about history and details about the place. Outside we have also foud a very intersting exhibition of old Polish film posters. And they were any sorts like Great Gatsby with Redford and Farrow, Rebel Without a Cause with James Dean or Shadow-Line directed by Andrzej Wajda and based on the book by Joseph Conrad. Zamek Krzyżacki w Toruniu został rozebrany krótko po zdobyciu go przez mieszczan pod koniec XV wieku. Dlatego dziś możemy oglądać głównie ruiny, jednak da się wejść do środka i obejść mury. W środku znaleźć można wystawę ilustracji pokazujących zamek oraz informacje dotyczące jego historii. Na zewnątrz znalazłyśmy bardzo interesującą wystawę starych plakatów filmowych jak np.: Wielki Gatsby z Robertem Redfordem i Mią Farrow, Buntownik bez powodu z Jamesem Deanem czy Smuga cienia Andrzeja Wajdy.

About the Old and New Towns

Which both were built in 13th century and now combine into one great historical centre of Toruń that together with Teutonic Castle was put on UNESCO World Heritage List. What I loved in walking around this centre was that it was very clean and … consistent. You could easily find derelict buildings but they somehow didn’t spoil the general impression of renewed and well-kept houses and streets. Cobbled streets, colourful walls and windows, numerous figures on window sills and on the pavements. All bustling with tourists and locals strolling hastelessly around the historical buildings.
In the very heart of the Old Town is the Old City Hall with a Gothic 40 meter tall tower you can climb to admire the view of the city. The Hall we can visit today is the rebuild in 18th century one. Earlier for centuries it was the symbol of Toruń’s power. In the building there are some of the exhibitions of Dictrict Museum. You can inter alia learn more about history of the city as well as admire pieces of Gothic art.
Z których oba zostały zbudowane w XIII wieku i teraz tworzą jedno historyczne centrum Torunia, które razem z Zamkiem Krzyżackim zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chodząc po centrum najbardziej urzekła mnie jego czystość i ... spójność. Łatwo znaleźć opuszczone budynki, nie psują one jednak ogólnego wrażenia odnowionej i dobrze utrzymanej starówki. Kocie łby, kolorowe mury i okna, liczne figurki na parapetach i chodnikach. Wszystko pełne nie spieszących się turystów i mieszkańców podziwiających stare miasto.
W samym centrum Starego Miasta znajduje się Ratusz Staromiejski z 40 metrową gotycką wieżą na którą można wejść, żeby podziwiać Toruń. Dzisiejszy ratusz to budynek odbudowany w XVIII wieku. Wcześniej przez stulecia był on symbolem toruńskiej potęgi. W ratuszu oglądać można wystawy Muzeum Okręgowego. Można między innymi dowiedzieć się więcej o historii miasta czy podziwiać sztukę gotycką.


When you finally climb to the top of that tower (and are lucky enough to miss the moment when the bells go off) you are rewarded with the panoramic view of the city and Vistula River. If you look right down you will spot the Copernicus monument and right in front of the Old City Hall you will see just as impressive Artus House, which is a characteristic building for cities that were under the rule of Tutonic Order. There is one in Gdańsk as well and as a little girl I was very much confused to find out there are more of these. Just how many wealthy men called Artus were there all around the country? Kiedy w końcu wejdziesz na wieżę (i szczęśliwie ominiesz moment bicia dzwonów) w nagrodę będziesz mógł podziwiać panoramę miasta i Wisły. Prosto w dole dostrzeżesz pomnik Kopernika a zupełnie naprzeciwko ratusza znajduje się równie imponujący Dwór Artusa, budowla charakterystyczna dla miast pod rządami Krzyżaków. W Gdańsku również znajduje się jeden i pamiętam moją konsternację kiedy jako dziecko dowiedziałam się, że jest ich więcej. W końcu ilu bogatych Artusów było w całym kraju?!

Artus House
Dwór Artusa


The Old City Hall Tower with the Copernicus monument and the view of the city.
Wieża ratusza z pomnikiem Kopernika i widok na miasto.

However, instead of going inside you can admire the outside of the Artus House. Despite the building we can see nowadays is from 19th century it was rebuild in the original Gothic and later Rainessance styles. You can also see a little of the interior if you visit a cafeteria on the building’s ground floor. Dwór można podziwiać głównie z zewnątrz. Został od odbudowany w XIX wieku w oryginalnym stylu gotyckim i późniejszym renesansowym. Trochę wnętrza można zobaczyć odwiedzając kafeterię na parterze.

About Culture

If you are fond of museums Toruń is the place for you. There are very many places devoted to history and culture. Apart from Traveller’s Museum we only visited the exhibition Art of the Orient. But there are so many other interesting museums. You can, of course, go to the Museum of Gingerbread, which is one of the Toruń’s symbols. In Esken House you can visit exhibitions that show you the history of the city from its beginning to 20th century as well as the history of the area long before the city was established. Museum of Ethnography with the Ethnographic Park, numeruous forts, Museum of Print and Writing, Centre of Contemprorary Art and many more. Every one will find something interesting. And if you want to visit another attraction very closely related to what is another symbol of the city, you would certainly love to go to the Copernicus House. Jeżeli uwielbiasz muzea to Toruń jest miastem dla Ciebie. Znajdziesz tu bardzo wiele miejsc poświęconych historii i kulturze. Poza Muzeum Podróżników odwiedziłyśmy jeszcze tylko wystawę Sztuka Orientu. Jest tu jednak o wiele więcej interesujących muzeów. Możesz, oczywiście, odwiedzić Muzeum Piernika. W Domu Eskenów znajdziesz wystawę pokazującą historię miasta od jego początków do XX wieku oraz historię tych ziem długo przed założeniem Torunia. Muzeum Etnograficzne z Parkiem Etnograficznym, liczne forty, Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa, Centrum Sztuki Współczesnej i wiele więcej. Każdy znajdzie coś dla siebie, a jeżeli chcesz odwiedzić kolejną atrakcję blisko związaną z kolejnym symbolem miasta, powinieneś odwiedzić Dom Kopernika.


Art of the Orient
Sztuka Orientu

Nicholas Copernicus is one of those historical figures that we Poles love to include as one of us. Each child at school knows that the great Polish astronomer Mikołaj Kopernik was the first to prove that it is the Earth that goes around the Sun. However, Copernicus was born in a German speaking family and the idea of nationality wasn’t that much developed in the astronomer’s times, so the Polish and German historians constantly try to find new evidences and prove which country has greater right to Copernicus.
And if you are in the city one of the most famous astronomers comes from you can be sure that there will be more for astronomy lovers. I have visited a planetarium. Yes, I know it’s for kids but I have never been in one before. And so we shared the show with school kids who were truly unbearable. But I liked it anyway. However, if you are interested in seeing something more advanced you can visit Astronomical Observatory that is operated by Nicholas Copernicus University in Toruń. It is located outside the city and you have to appoint the visit. I have a vague memory of visiting that place on the occasion of some school trip in elementary or junior high school, but unfortunately this time we had to pass.
Mikołaj Kopernik to jedna z tych postaci, którą lubimy uznawać za Polaka. Każde dziecko w szkole wie, że wielki polski astronom Mikołaj Kopernik był pierwszym, który udowodnił, że to Ziemia obiega Słońce. Jednak Kopernik urodził się w niemieckojęzycznej rodzinie, a idea narodowości była w tamtych czasach mało znana. Tak więc do dziś polscy i niemieccy badacze spierają się kto ma większe prawo uznawać Kopernika za swojego.
Natomiast skoro jesteś w mieście jednego z najsławniejszych astronomów, możesz być pewien, że znajdziesz tu więcej atrakcji astronomicznych. Ja odwiedziłam planetarium. Tak, wiem, że to głównie dla dzieci, ale nigdy wcześniej nie miałam okazji odwiedzić tego miejsca. I tak obejrzałyśmy seans z prawdziwie nieznośną wycieczką szkolną. Ale i tak mi się podobało. Jednak jeżeli chcesz zobaczyć coś bardziej zaawansowanego możesz odwiedzić Obserwatorium Astronomiczne działające w ramach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Znajduje się ono poza miastem i jeżeli planujesz zwiedzanie trzeba się najpierw umówić. Mam bardzo mgliste wspomnienia z odwiedzin w tym miejscu z okazji wycieczki szkolnej w podstawówce lub gimnazjum, ale niestety tym razem musiałyśmy odpuścić.

About Why I'd Love to Return

When I was going to Toruń I wasn’t expecting to find so many fascinating things. If you love history two days I had for the city is too few. Last day we have discovered a beautiful zoo combined with a botanical garden, which I would love to see next time when I have a chance visit the city. And all of these forts I have seen on the map, I just hope they are just like Dybów Castle – huge ruins you can climb onto. Observatory is another think I hadn’t a chance to see but would definitely love to.
I can just say that Toruń turned out to be much more than just a middle size, natty place. I have learnt its wonderful and very rich history and now have added another little pearl to my list of favourite places in Poland.
Kiedy jechałam do Torunia nie oczekiwałam znaleźć tylu fascynujących miejsc. Jeżeli uwielbiasz historię dwa dni, które my miałyśmy na zwiedzanie to za mało. Ostatniego dnia odkryłyśmy piękne zoo połączone z ogrodem botanicznym, które bardzo chciałabym odwiedzić jeżeli będę jeszcze w Toruniu. I te wszystkie forty, które znalazłam na mapie. Mam nadzieję, że okażą się być jak Zamek Dybów – ogromnymi ruinami na które można się wspiąć. Obserwatorium jest kolejną rzeczą, której nie odwiedziłyśmy, a bardzo bym chciała.
Mogę jedynie powiedzieć, że Toruń okazał się być czymś o wiele więcej niż ładnym miastem. Dowiedziałam się bardzo wiele o jego wspaniałej i bogatej historii i dodałam kolejną perełkę do listy moich ulubionych miejsc w Polsce.
Have you been to Toruń? What are your experiences of the city? Byliście w Toruniu? Jakie są wasze wrażenia? 

9 comments:

 1. W końcu dowiedziałam się o przyczynach zawiści pomiędzy toruniem a bydgoszczą ;) toruń jest pięknym, historycznym miastem ;) jak będzie czas i fundusze można jechać ponownie w jakiś weekend ;) byle pogoda dopisała! ;)

  ReplyDelete
 2. Z chęcią wybrałabym się do bydgoszczy ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nie wiem czy Bydgoszcz ma w zanadrzu coś co mogłoby tak urzec jak Toruń przyznam szczerze, ale warto się zorientować!

   Delete
 3. Byłam w Toruniu, ale bardzo dawno temu, za czasów podstawówki, pamiętam że miasto zrobiło na mnie duże wrażenie i bardzo mi się podobało. Nie wiem Olcia, czy nawet razem nie byłyśmy na jednej wycieczce? ;) Z tego co przeczytałam, wiele miejsc nie widziałam i chętnie wybrałabym się tam w przyszłości :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Myślę, że mogłyśmy być razem :D Trzeba koniecznie się jeszcze wybrać i odkryć wszystkie niezwiedzone miejsca :)

   Delete
 4. Love those sculptures on the streets. Are those graffiti sprays on the walls considered a form of vandalism?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi and welcome :) the figure of the dog with an umbrella and a bowler is in memory of Zbigniew Lengren, a famous writer and illustrator from Toruń.
   The writings on the castle's walls are vandalism. Unfortunanely it is far from the centre and left with a free access, which, as I mentioned, is the reason why some people gather there with alcohol in the evenings. The Castle is nicely illuminated, so it looks presentable from the other side of Vistula but nobody looks after the walls, as they are half hidden in the forest.

   Delete
 5. Toruń has so much to offer to everyone. I am so impressed by its historical monuments, churches and buildings. Been there once and I fell in love with its history!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Same here! :) Toruń was a very positive surprise for me, I hadn't thought there would be so many fascinating places to see :)

   Delete