2015-01-15

Gloomy Forests of Kashubia


Długo przed tym jak na terenach obecnej Polski osiadły plemiona słowiańskie, Europę przemierzały w różnych kierunkach hordy plemion germańskich pozostawiając za sobą ślady swojej kultury i wierzeń. Jedne dotarłszy do krańców kontynentu zakończyły żywot dawno już słaniającego się Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Inne, jak pochodzące ze Skandynawii plemiona Gotów i Gepidów, w trakcie wędrówki na południe pozostawiły za sobą liczne cmentarzyska. Głównie w rejonie dzisiejszych Kaszub można oglądać kurhany oraz kamienne kręgi będące częścią tej właśnie kultury wielbarskiej Long before on the territory of today's Poland settled Slaves, Europe had been roamed by the hordes of Germanic tribes that left behind traces of their cultures and believes. Some reaching the edges of the continent ended the the history of already staggering Western Roman Empire. Others, like steming from Scandinavia Goths and Gepids, during the migration to the south have left behind many burial grounds. Mainly in the northern Poland in the region of Kashubia one can visit burial mounds and stone circles typical of so called Wielbark culture.